Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Chraňte své podnikání před sankcemi

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) jsou soubory legislativních norem a vnitřních předpisů zaměstnavatele, které mají za cíl zamezit možnosti vzniku újmy na zdraví zaměstnance nebo na majetku při výkonu povolání.

Ze zákona vyplývají jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance povinnosti bezpečnosti práce, které musí být dodržovány při řádném pracovním procesu.

Prameny práva, ze kterých vyplývají zákonné povinnosti v oblasti BOZP:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • Zákon č. 174/1968, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Nechte řešení BOZP na profesionálech, kteří Vám poskytnou odborný servis na míru. Ke každé firmě přistupujeme individuálně a díky našim letitým zkušenostem v problematice bezpečnosti práce Vám můžeme zajistit bezproblémový chod Vašeho podnikání, bez zbytečných pokut za nedodržení zákonů týkajících se BOZP.

V oblasti BOZP pro Vás zajistíme:

 • prohlídku pracoviště a vyhodnocení rizik
 • audit stávající dokumentace
 • navržení vhodných preventivních opatření, včetně vypracování potřebné dokumentace s možností jejího pravidelného aktualizování
 • zpracování kategorizace prací
 • zákonem nařízené prohlídky pracoviště nebo také pravidelné prohlídky dle domluvy
 • školení BOZP pro vedoucí pracovníky i školení zaměstnanců BOZP
 • zastoupení při neohlášených kontrolách
 • odborné poradenství BOZP